Thông báo: Kết quả trúng tuyển lao động hợp đồng năm 2019


Toàn văn thông báo tải tại đây 

 

 

 

 

 

Toàn văn thông báo tải tại đây 

Chia sẻ