Thông báo lần 1: Về việc đăng ký và gửi báo cáo khoa học tham dự Hội nghị Khoa học Quân y Lào - Việt năm 2019


Toàn văn thông báo vui lòng: Tải tại đây 

 

 

Toàn văn thông báo vui lòng: Tải tại đây

Chia sẻ